Prishtina REA

Projekti “Zhvillimi i Aftësive Digjitale për Ekosistemin e-Shërbimeve” si kontributë në ngritjen e kapaciteteve të të rinjve, synon të ofrojë, trainime dhe mentorim të avancuar profesional për të rinjtë entuziastë në shkathtësi digjitale nga Prishtina dhe Mitrovica, duke ngritur kapacitetet e tyre profesionale për punësim, zhvillim karriere, themelim biznesesh dhe rrjetëzim ndërkombëtar.

Përmes këtij projekti, do të ofrohet një kurikulë moderne aftësimi profesional në modulin prej 160 orësh trainimi (teorik dhe praktikë)- prej 3 muajsh në: C# Programming with SQL Databases. Ky modul trainimi profesional përfshinë mësimin komplet të gjuhës programuese c# dhe menagjimi i të dhënave përmes SQL në detaje, dhe të çertifikuarit në këtë modul do t’i marrin hapat e duhur për t‘u bërë Zhvillues Software-i/Software Developer.

Kjo nismë ofron një mundësi reale për 20 të rinjë e të reja nga regjioni i Mitrovicës dhe 20 të tjerë nga Prishtina, duke ju ofruar një trainim e mentorim profesional në këtë modul, si një nga kërkesat në rritje edhe të tregut të punës poashtu.

Kandidatët duhet të jenë të rinjë dhe të reja nga regjioni i Mitrovicës dhe Prishtinës, në moshë të përshtatshme për trajnimin profesional në fushën e teknologjisë informative.

Kandidatët duhet të shprehin një interes dedikues për fushën e teknologjisë informative dhe një motivim të lartë për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë e tyre në programimin në gjuhën C# dhe menaxhimin e bazave të të dhënave SQL.

Preferohet që kandidatët të kenë një nivel të lartë arsimimi në fusha si shkenca kompjuterike, inxhinieri, teknologji informacioni ose fusha të ngjashme. Personat që kanë interes dhe njohuri fillestare në fushën e teknologjisë informative janë të inkurajuar të aplikojnë.

Duhet të jeni të gatshëm të merrni pjesë në trajnimin që zgjat 3 muaj, me një total prej 160 orësh (përfshirë teori dhe praktikë). Pjesëmarrja e rregullt dhe aktive në të gjitha sesionet e trajnimit është e domosdoshme për të përfunduar me sukses programin.

Afati i Aplikimit:

 

Afati i aplikimit për programin e aftësive digjitale në C# Programming with SQL Databases është data 26.05.2024  përmes linkut Apliko Tani

 

Ju lutem, sigurohuni që të aplikoni para kësaj date për të qenë në kohën e duhur për vlerësimin dhe përzgjedhjen e aplikantëve. Pas kalimit të këtij afati, aplikacionet e reja nuk do të pranohen, kështu që ju inkurajojmë që të aplikoni në kohë për këtë mundësi dhe për të qenë pjesë e këtij projekti të rëndësishëm.

Për info shtesë, lu lutem kontaktoni në info@prishtina-rea.net

 

Bashkohu me ne për të zhvilluar aftësitë tuaja në C# Programming with SQL Databases dhe për të ndërtuar një karrierë të suksesshme në fushën e zhvillimit të softuerit dhe progamimit!